انتقال پساب شهرهای مجاور به شرکت فولاد مبارکه
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۹ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد اعلام کرد که قراردادهای ایجاد شبکههای جمعآوری، خطوط انتقال و تأسیسات تصفیهخانۀ شهرهای پیرامون شرکت شامل شهرهای مبارکه، صفائیه، کرکوند، دیزیچه، زیباشهر، زرینشهر، ورنامخواست، سده و چمگردان بهصورت بیع متقابل اولین بار در استان اصفهان منعقد و اجرائی شد.
رویداد۲۴عباس اکبری مدیر انرژی و سیالات شرکت فولاد مبارکه درخصوص آغاز این عملیات در گفت وگو با خبرنگار خبرنامۀ فولاد گفت: همکاری شرکت فولاد مبارکه و سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان منجر به بهبود رفاه و شرایط بهداشتی مردم منطقۀ پیرامونی شده است.

وی از شروع انتقال و تصفیۀ پساب شهر مبارکه و محلۀ صفائیه و شهر ورنامخواست و استفاده از آن جهت تأمین قسمتی از آب صنعتی موردنیاز خطوط تولید خبر داد و گفت: در راستای اهداف استراتژیک شرکت فولاد مبارکه مبنی بر تأمین پایدار آب موردنیاز شرکت و کاهش برداشت آب خام و همچنین در راستای مسئولیتهای اجتماعی و بهبود شرایط زیستمحیطی و بهداشتی شهرهای منطقۀ پیرامونی با همکاری سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان (آبفا) در سال ۱۳۹۲، قراردادهای ایجاد شبکههای جمعآوری، خطوط انتقال و تأسیسات تصفیهخانۀ شهرهای پیرامون شرکت شامل شهرهای مبارکه، صفائیه، کرکوند، دیزیچه، زیباشهر، زرینشهر، ورنامخواست، سده و چمگردان بهصورت بیع متقابل اولین بار در استان اصفهان منعقد و اجرائی شد.

بر اساس این مجموعه قراردادها شرکت فولاد مبارکه بهعنوان سرمایه گذار، تأمین مالی ایجاد شبکه های جمع آوری دفع پسابهای بهداشتی شهرستانهای مبارکه به طول ۲۲۰ کیلومتر و لنجان به طول ۲۴۴ کیلومتر به همراه ۴۰ کیلومتر خطوط لوله و تأسیسات جهت انتقال را پذیرفته است و اجرای پروژهها بر عهدۀ شرکت آبفا استان اصفهان است.

با بهرهبرداری کامل از این پروژهها جمعیتی بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر در شهرهای مجاور شرکت تحت پوشش سیستم جمع آوری و تصفیۀ فاضلابهای شهری قرار میگیرند و شرایط زیست محیطی و بهداشتی مردم و منطقه ارتقا مییابد و از طرف دیگر در بلندمدت ۳۰ درصد آب صنعتی موردنیاز شرکت از این طریق تأمین میگردد و نیاز به آب خام شرکت به همین میزان کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی سالهای اخیر، استفاده از آب صنعتی استحصال شده از پساب شهری جهت تولید را یکی از راهکارهای مؤثر مقابله با بحران کم آبی عنوان کرد و بر تسریع اتمام و بهره برداری کامل از سایر فازهای پروژه تا پایان سال جاری تأکید کرد.

مهندس محمدحسن رحیمی رئیس گروه فنی انرژی و سیالات نیز در این خصوص گفت: سرمایه گذاری انجام گرفته برای اجرای این طرحها شامل ایجاد شبکۀ جمعآوری پساب شهرها، ارتقای تصفیه خانه‌های موجود شهرها، ساخت تصفیه خانۀ جدید شهر ورنامخواست، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال پساب به فولاد مبارکه و ساخت تصفیهخانه های تکمیلی و پیشرفته در شرکت فولاد مبارکه بالغبر ۳۵۰۰ میلیارد ریال است.

در حال حاضر با بهره برداری از فاز اول این پروژه ها حدود ۲۵۰ مترمکعب بر ساعت، فاضلاب بهداشتی از تصفیه خانه‌های مبارکه، صفائیه، ورنامخواست به فولاد مبارکه انتقال مییابد که پس از طی مراحل متعدد و پیچیدۀ تصفیۀ تکمیلی به آب صنعتی تبدیل میشود و به مصرف تولید میرسد.

سیف الله بستاکی مدیر آب و فاضلاب شهرستان مبارکه نیز با اشاره به اجرای شبکۀ فاضلاب در شهر مبارکه اعلام کرد: از سال ۷۰ تا ۹۲، حدود ۸۰ کیلومتر در شهر مبارکه و ۷۰ کیلومتر در محلۀ صفائیه شبکۀ فاضلاب اجرا شد؛ اما با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت فولاد مبارکه و آبفا استان اصفهان طی دو سال ۱۸۰ کیلومتر شبکۀ فاضلاب در شهرهای مبارکه و کرکوند به اجرا درآمد. این در حالی است که ۹۰ درصد شبکۀ فاضلاب شهر کرکوند که 43.5 کیلومتر طول دارد اجرایی شده و تنها ۴ کیلومتر باقیمانده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان مبارکه به اهمیت سرمایه گذاری فولاد مبارکه در این پروژه ها اشاره و تصریح کرد: جذب سرمایه گذار در اجرای سریع پروژه ها بسیار مؤثر است. به عنوان مثال تا قبل از انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان اصفهان و فولاد مبارکه جهت اجرای شبکۀ فاضلاب، جمعیت تحت پوشش شبکۀ فاضلاب در شهر کرکوند ۳۲ درصد بوده؛ در حالی که این رقم در مرحلۀ اول اجرای شبکۀ فاضلاب در این شهر به ۶۶ درصد رسیده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان مبارکه تصریح کرد: درست است که هم اکنون قسمتی از پساب شهر مبارکه و کرکوند که شبکۀ فاضلاب آن اجرا شده به فولاد مبارکه منتقل میشود، اما با اجرای صددرصدی تأسیسات فاضلاب این شهرها، پساب بیشتری از تصفیه خانۀ مبارکه به تصفیه خانۀ فاضلاب شرکت فولاد مبارکه انتقال می یابد.
 

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: