ترتیبات تکمیلی درون منطقه‌ای اکو باید عملیاتی شود
تاریخ انتشار: ۱۸:۱۴ - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
ظریف:
وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه‌ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، گفت:‌"اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه‌ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه مشارکت کامل داشته باشند.

ترتیبات تکمیلی درون منطقه‌ای اکو باید عملیاتی شود

رویداد۲۴ «محمدجواد ظریف» امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان این که ظرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انسجام اقتصادی در منطقه مـا ھمچنان دست نخورده باقی مـانده است، گفت: اولویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» ھـمراه بـا ترویج صلح و ثـبات و بھروزی بیشتر مردمان منطقه و ارزش ھای غنی مشترک بـاشد.

ظریف گفت: سازمان ھمکاری اقتصادی با برخورداری از جمعیتی نیم میلیارد نفری، موقعیت جفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بازار تجاری بزرگ و قرابت ھای فرھنگی و تاریخی تمامی مولفه ھای موردنیاز برای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا می‌باشد.

وزیر امور خارجه اولـین و مھمترین چالش مستمر اکو را نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی عنوان کرد و گفت: در ایـن راسـتا باید سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

وی با بیان این که سند چشم انـداز اکو ۲۰۲۵ آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه‌ای در زمینه‌های مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین شـامـل ترانـزیت و حمل و نقل، انرژی، تجارت و گردشگری اسـت، افزود: باید اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم ھـا و طـراحی ھـای پیش بینی شـده شـتاب دهیم ضمن اینکه شـورای وزیران باید از وزرای بـخش ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد سازمان حمایت کنند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـاسیس کریدور و فـعالیت‌ھـای مـدیریتی مرتـبط بـا آن اولویت سازمانی بـخش حمل و نقل اسـت، گفت: مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حلقه ھای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حال طرح ھای اساسی ھمچون توافقنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزیت (TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.

ظریف تاکید کرد: بـه منظور افزایش میزان تجارت کل میان کشورھای عضو اکو که بسیار پـایین تر از انـتظاراتـمان است، بـه رویه‌ھـای دوجانبه و چندجانبه بـه مـنظور تسھیل و ھـمسان سـازی تـجارت مـنطقه‌ای نیاز داریم تـا بتوانیم مـناسبات تـجاری مان را سریعتر، ارزان‌تر و قابل پیش بینی‌تر کنیم.

وی افزود:در این راستا انـجام تراکنش‌ھای مالی بـا ارزھای ملی، تھاتر، کاھش ھزینه‌ھا و از بین بردن تاخیرھا و تسریع ترخیص گمرکی تنھا برخی از رویکرد ھایی است که باید تقویت شوند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایجاد مقاصد گردشـگری سبز ھمراه بـا ارایه محصولات متنوع و خدمـات کیفی در منطقه یکی از اھداف چشم انداز ۲۰۲۵ اکو اســت، تصریح کرد: بھره برداری از ظرفیت ھای شگرف ھمکاری در حوزه گردشگری نیازمند یک برنـامه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت. مـا از ھـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری‌ھـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و به رویه‌ھا به منظور فعالیت‌ھای ھم‌آفرینی استقبال می‌کنیم.

ظریف گفت: فــعالیت ھــای مــرتــبط بــا فــناوری‌ھای اطــلاعــاتی و ارتــباطی می‌تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه‌ای بـرای اجـرای "راھـبرد مـنطقه‌ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵" و نیز "بـرنـامـه اقـدام" که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد، قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه با بیان این که مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور نیست، افزود: تـرتیبات مـوافـقتنامـه‌ھـای مـوسـوم بـه "کمتر از عـضویت کامـل" تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت ھـایمان مــشارکت دھیم و در عــوض اکو باید ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورھای عضو ثابت کند.

ظریف تاکید کرد: اھــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت‌ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت که بـه طـور بـالـقوه می‌تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: جــمھوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت.

وزیر امور خارجه با بیان این که اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبه‌گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می‌گیرد، سـازمـان ھمکاری اقـتصادی بـا دهه‌ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور ھـای عـضو اسـت.

ظریف گفت: بـه رغـم سختی ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـه می‌کنند، جـمھوری اسـلامی ایران بـه تعھـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه‌ھـا و طـرح ھـایش ادامـه می‌دھـد.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ایران طـرح ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه‌تـرین و پـربـازده‌تـرین طـرح ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم.

وی گفت: جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت‌ھـای شـگرفی که در این حـوزه ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

ظریف با بیان این که تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه‌ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت: "اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه‌ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

وزیر امور خارجه بیان کرد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعال‌سازی یا مـتنوع سـازی، تـرتیبات مـنطقه‌ای لازم در حـوزه‌ھـای تـجاری مـانـند تسھیل رویه ھـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه ھـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجھی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و ... متعھد است.

رئیس دستگاه دپیلماسی در ادامه با اشاره به نـقش بسیار مھم دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک اعضا اظهار داشت: مـا بـه عـنوان کشورھـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد.

وی در پایان گفت: مـا از تـلاش ھـای دبیرکل و ھمکارانـش در دیگر نـھادھـای اکو از جـمله آژانـس ھـا و نـھادھـای تخصصی مـنطقه‌ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت ھـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بھـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می‌کنیم و از آنـھا انـتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه‌ها انجام دهند.

منبع: ایرنا
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: