آیا تحریم‌های آمریکا قابل علاج است؟
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۵ - ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
نشریه خط حزب الله در مطلبی با عنوان «باید به خط زد» تاکید کرده است:معتقدان بــه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشــور، باید به خط بزنند و اجازه ندهند، تبلیغات دشــمن اراده مــردم را در اختیار بگیرد.

تحریم های آمریکا علیه ایرانرویداد۲۴ آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید قربان، به موضوع تحریم و تحریف که برنامه‌ دشمن برای ضربه به جمهوری اسلامی ایران است پرداختند. خط حزب‌الله در سخن‌هفته‌ این شماره خود به این موضوع و نقشه راه عبور از این نقشه دشمن پرداخته است. در این مطلب آمده است؛

یک. ضربه و احساس درد یا همان تحریم و تحریف
"هــدف از اعمــال انــواع تحریم هــا ایجــاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد "درد" و ناکامی؛ به نوعی که کشــور هدف تحریم ها رفتار خود را تغییر دهد... کشورهای هدف باید درد را چنان لمس کنند که در نهایت مجبور به انجام رفتار دیگری شوند. در این حالت تحریم ها نوعی خشونت با خود دارند." آنچه خواندید بخشی از کتاب هنر تحریم اثر ریچارد نفیو است که مدتی طراحی، کنترل و اجرای تحریمهای علیه ایران را برعهده داشته است. نفیو در بخش های دیگر همین کتاب با تأکیــد بر اهمیــت درد ناشــی از تحریــم در واقع اعتراف می کند که علاوه بــر اجرای تحریم ها، مجموعه اقدامــات تبلیغــی و رســانه ای بــرای "القای احســاس درد" و همچنین "ایجاد ناامیدی نسبت به از بین رفتن تحریم ها" هم لازم است؛ حال آنکه کشور تحریم کننده هرگز توانایی تدوام تحریم ها تا ابد را نخواهد داشت.

رهبر انقلاب در ســخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عید قربان ضمن بیان ۵ نکته ی بســیار مهــم و کلیدی دربــاره تحریــم، یکــی از ایــن نــکات را به همراهــی دو مفهوم "تحریم" و تحریــف" اختصاص دادنــد: « هدف از این تحریف دو چیز اســت، دو کار را می خواهند انجام بدهند: یکی، ضربه به روحیه مردم اســت؛ یکی [هم] آدرس غلــط دادن برای رفع مشــکل تحریم اســت.

این تحریــف در ایــن زمینه ها اســت و با ایــن دو هــدف دارد انجام میگیرد. پول زیادی هم دارند خرج می کنند برای اینکه این حقایق را تحریف کنند... [در] آن مسئله ی اول که تضعیف روحیه و امید مردم اســت... [می خواهند] به مردم ایران تفهیم کنند که بیچاره شــدید، دیگر مثال کارتان تمــام اســت و هیــچ کاری از عهده ی کســی برای شــما برنمی آید، اوضاعتان خراب اســت و غیره... در آن بخش دوم، [یعنی] آدرس غلط دادن... می گویند «اگر می خواهید تحریم برطرف بشود، در مقابل آمریکا کوتاه بیایید؛ باید ایستادگی نکنید.» ۹۹/۵/۱۰

دو. تأملی بر نقشه دشمن
استفاده دشمن از دوگانه تحریم و تحریف، همان موضوعی است که رهبر انقلاب با بیانی دیگر در چهارده خــرداد ۹۷ در قالب برنامه ســه گانه دشــمن به آن اشاره کردند: «امروز نقشه دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی (تحریم)، فشار روانی (تبلیغاتی) و فشار عملی (آشوب)» ۹۷/۳/۱۴

دشــمن در قالــب همیــن برنامــه ســه گانه تلاش می کند تا حباب ســیاه ناامیــدی را بر مــردم حاکم کند؛ فشــار اقتصادی دشــمن و عملکرد اقتصادی برخی از مسئولین تا حدودی موجب شــده که فشار اقتصادی مورد نظر دشــمن بر مردم وارد آید. «مشــکلات ما هم حقیقتــا ناشــی از این اســت کــه خودمــان کم توجهی کردیــم... خــب وقتــی انســان کار نکنــد، نتیجــه کار نکردن مشهود است. آنجاهایی که خود ما مسئولین بی توجهی کردیم -کم توجهی کردیم، در طول سال های مختلف البته_ نتایجش این خواهد بود.» ۹۹/۴/۲۲

«به هر یک از دســتاوردهای انقلاب که بنگرید جز با ایثار و مقاومــت مــردم در برابــر کارشــکنی های مخالفان و معاندان انقلاب به دست نیامده است.» ۶۹/۹/۴

مثلا زمانی امنیت برای کشور نعمت شد که مردم در مقابل تمام دشمنان از عراق بعثی گرفته تا سه کشور اروپایی و آمریــکا ایســتادند؛ زمانــی مردم اســتقلال سیاســی را به دســت آوردند کــه در مقابــل آمریکا و رژیــم پهلوی ایســتادند و غلبه کردند؛ و امروز، دشــمن اراده ملت ایران را هدف قرار داده است تا وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیابد و مردم تســلیم دشــمن شــوند.«[جریان تحریف] در بعضی ها اثر می کند اما در اکثر مــردم، در غالب مردم ایران اثر نمی کند. [غالب مردم ]شناخته اند آمریــکا را، شــناخته اند دشــمن را، می دانند کــه اینها دروغ می گویند.» ۹۹/۵/۱۰ اما وظیفه جریان مومن و انقلابی در این میان چیست؟ و در تقابل با جریان تحریف چه باید بکند؟

سه. جریان مؤمن انقلابی و تقابل جریان تحریف
آنچه واضح است اینکه باید با جریان تحریف مقابله کرد. معتقدان بــه توانمندی ها و ظرفیت های کشــور، باید به خط بزنند و اجازه ندهند، تبلیغات دشــمن و جریان غــرب زده اراده مــردم را در اختیار بگیرد، در این راســتا لازم اســت که بدانیــم، شــرایط اقتصادی امروز کشــور، جدا از فشــار دشمن ریشــه در نگاه و تفکر غرب گرایانه، عدم توجه بــه آرمان های انقـلاب اســلامی و روحیه ی خودباوری و خوداتکائی دارد.

جریان تحریف شــکن باید به این ســؤال پاسخ دهد که «آیــا این تحریــم قابل علاج اســت یا نــه؟ جــواب [اول] این اســت که قطعا قابل علاج اســت؛ جــواب دو این [است] که قطعا این علاج، این نیســت که ما در مقابل آمریکا عقب نشــینی کنیم.» ۹۹/۵/۱۰

تجارب متعددی در ســال های اخیر وجود داشــته که با عقب نشینی در مقابل دشمن، مشکل تحریم برطرف نخواهد شد و دل بستن به وعده های آمریکا و اروپایی ها چیزی جز اتکاء به وعده های توخالی و پوچ نیســت. از جمله اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، رهبر انقلاب در مواضع متعددی تأکیــد کردند کــه «بــه اروپایی ها هــم اعتمــاد نکنید.» ۹۷/۱۱/۱۹ و «اقتصاد کشــور را نسبت به مذاکره شرطی نکنیــد»۹۷/۴/۲۴


بیشتر بخوانید: واشنگتن: ترامپ با ماکرون درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران گفتگو کرد


با ایــن وجود مذاکــره بــا اروپایی ها و وعده ی پوچ و بی معنی آنها به نام اینستکس، بخشی از فضای رســانه ای و برنامه ریزی های کشــور را به خود مشغول کرد. همین طور به توصیه های رهبر انقلاب اسلامی برای اقتصاد بدون نفت برای عبــور از تحریم، عدم تکیه بــر دلار و ایجــاد کارهای مبتکرانــه وقعی نهاده نشــد و همین هــا موجبات تشــدید فشــار اقتصــادی به ملت ایران را در چند سال اخیر فراهم آورد. اگر جریان انقلابی، روشنگری و جهاد با تحریف را آغاز کند و خط سیاه تحریف را به مردم بشناســاند، با معرفی راه حل هــای واقعی و برمال کردن دست جریان تحریف می تواند خطر ناامیدی و ایجاد یأس توسط دشــمن را را از بین ببرد. اما راه حل واضح، روشن و امیدوارکننده است: « علاج تحریم فقط فقط تکیه بر توانایی های ملی است. باید این توانایی ها را هرچــه داریم نگــه داریــم، دنبال کشــف توانایی های جدید باشیم _که قطعا هم توانایی های ما زیاد است و به آن ها تکیه کنیم و آن ها را حیا کنیــم، جوان های خودمــان را وارد میــدان بکنیــم... کــه البته[همه اینها] با تدبیــر واقعی و با مدیریت جهادی به دست می آید.» ۹۹/۵/۱۰

خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: